Handlungsempfeelungen vir Veräiner am Bezuch op COVID-19

Handlungsempfeelungen vir Veräiner am Bezuch op COVID-19

Léif Veräiner, Verantwortlecher a Frënn,
 
Hei drënner fannt Dir en offizielle Bréif vun der FLAM par Rapport zu der aktueller Situatioun ronderëm de Corona-Virus, esou wéi « Handlungsviraben » vun der FLAM/Judo, déi et erméigleche sollen progressiv erëm kënnen Traininger unzebidden (ëmmer andeems mer d’Sécherheets- an d’Hygiènes Moossname respektéieren) an zu eiser Sportaart zeréckzefannen. Dës Handlungsvirgaben goufen dem Sportministerium natierlech virgeluecht a mat der « Société Luxembourgeoise de la Médecine des Sports » ofgestëmmt.
 
Mir bidden Iech un, nächsten Donneschden, den 11. Juni um 19:00 Auer, un engem Online-Webinar Deel ze huelen, wou mir Iech déi Virgaben erklären an Iech vir Froen zu Verfügung stinn. Drot Iech dëse Rendez-vous scho wann ech gelift an Äre Kalenner an, méi Infos esou wéi en Ordre du Jour kritt Dir Ufangs nächster Woch per Email geschéckt. Sollt Dir spéidsdens en Dënschden nach näischt kritt hunn, dann soot eis wann ech gelift per Email un tom.schmit@judo.lu Bescheed!
 
Schlussendlech notze mir de Webinar vu nächster Woch och, vir Iech zwou weider Offere vun der FLAM/Judo virzestellen, déi Iech sollen duerch dës schwiereg Zäit hëllefen (= ugepassten Trainerformatiounen).
 
Villmools Merci am Viraus a mat beschte Gréiss,
De Comité Judo
___________
 
Chers clubs, chers responsables et amis judokas,

Ci-dessous vous trouverez une lettre officielle de la FLAM par rapport à la situation actuelle autour du corona-virus toujours présent, ainsi que des recommandations de la FLAM/Judo qui devraient permettre une reprise progressive des entraînements (évidemment tout en respectant l’ensemble des recommandations sanitaires et d’hygiène) et de notre discipline. Ces recommandations ont évidemment été introduites auprès du Ministère des Sports et élaborées en étroite collaboration avec la Société Luxembourgeoise de la Médecine des Sports.
 
Afin de vous présenter et de vous expliquer ces recommandations en détail et de pouvoir répondre à toutes vos questions, nous organiserons un webinaire en ligne jeudi, le 11 juin 2020 à 19:00. Nous vous prions d’ores et déjà de noter ce rendez-vous, plus d’informations et l’ordre du jour du webinaire suivront en début de la semaine prochaine. Au cas où vous n'aurez rien reçu de notre part d'ici mardi 09 juin, nous vous prions de nous en informer par courriel à tom.schmit@judo.lu.
 
Finalement, nous tenons à vous informer que nous profiterons de ce webinaire pour vous présenter deux offres supplémentaires de la FLAM/Judo, qui auront comme but de vous aider à traverser au mieux cette période particulière (= formations d’entraîneurs adaptées).
 
Un grand merci d’avance et meilleures salutations,
Le Comité Judo
___________
 
Liebe Vereine, Funktionäre und Judofreunde,
 
Anbei finden Sie ein offizielles Schreiben der FLAM zur aktuellen Situation rund um das immer noch vorhandene Coronavirus, sowie Handlungsempfehlungen der FLAM/Judo, die eine schrittweise Wiederaufnahme des Trainings (natürlich unter Beachtung aller Gesundheits- und Hygieneempfehlungen) und unserer Disziplin ermöglichen sollten. Diese Empfehlungen wurden selbstverständlich dem Sportministerium vorgelegt und in enger Zusammenarbeit mit der Luxemburger Gesellschaft für Sportmedizin ausgearbeitet.
 
Um Ihnen diese Empfehlungen im Detail vorzustellen und zu erklären, und um all Ihre Fragen beantworten zu können, werden wir am Donnerstag, den 11. Juni 2020 um 19:00 Uhr ein Online-Webinar organisieren. Bitte notieren Sie sich diesen Termin jetzt schon, weitere Informationen und die Tagesordnung des Webinars folgen Anfang nächster Woche. Falls Sie am Dienstag 09. Juni noch nichts von uns erhalten haben sollten, bitte sagen Sie uns per Email an tom.schmit@judo.lu Bescheid!
 
Abschließend möchten wir Sie darüber informieren, dass wir dieses Webinar nutzen werden, um Ihnen zwei weitere Angebote der FLAM/Judo vorzustellen, die Ihnen helfen sollen, diese besondere Zeit so gut wie möglich zu überbrücken (= angepasste Trainerausbildungen).
 
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen,
Das Comité Judo